April 24, 2017

24 Badass Samurai From 19th Century That Make You Want To Be Like Them

Samurai were the military nobility and officer caste of medieval and early-modern Japan. These photos of cool Samurai from the 19th century that make you admire.


Oda Nobuyoshi

Sakuzaemon Yamanouchi

Ōkuma Shigenobu

Takasugi Shinsaku

Matsudaira Yoshinaga

Tadataka Mizuno

Enomoto Takeaki

Yamaoka Tesshū

Ōkubo Toshimichi

Fukuzawa Yukichi

Chikaratsunemori Yokoyama

Heikuro Shibusawa

Hidetoshi Egawa

Hijikata Toshizō

Jojiro Ogata

Katsu Kaishū

Matsudaira Katamori

Kogoro Katsura

Masayuki Okudaira

Tokugawa Mochinaga

Ogasawara Nagamichi

Ikeda Nagaoki

Nakaoka Shintarō

Shimazu Nariakira


FOLLOW US
FacebookTumblrPinterestInstagramFlipboardRSS

Browse by Decades

Popular Posts